Sahroda 1 bob

Kirish

“Sahroda” kitobida Isroil xalqining Misrdan ozod bo‘lib chiqqandan keyingi tarixi bayon etiladi. Mazkur kitob Isroil xalqining Sinay tog‘idan Kan’on yurtiga qilgan qirq yillik safari davomida sahroda yuz bergan voqealarni hikoya qiladi. Shu sababdan kitob “Sahroda”, deb nomlangan. Sinay sahrosi hozirgi Misr hududining shimoli–sharqida joylashgan.

Kitobni uch qismga bo‘lish mumkin. Birinchi qismda (1:1-10:10–oyatlar) Xudo Musoga: “Xalqni sanab chiq!” deb amr beradi. So‘ng Isroil xalqining qarorgohda joylashishi va Levi qabilasining majburiyatlari to‘g‘risida Musoga ko‘rsatmalar beradi. Bu qism xalqning Fisih ziyofatini nishonlashi va Egamizga qurbonliklar nazr qilishi to‘g‘risidagi hikoya bilan tugaydi.

Ikkinchi qism (10:11-21:20–oyatlar) Isroil xalqi Iordan daryosining sharqida yashayotgan Mo‘ab xalqining yurtiga yo‘l olganda yuz bergan voqealarni o‘z ichiga oladi. Bu safar sahrodagi eng qiyin safar bo‘ladi. Xalq ko‘p shikoyat qiladi, hatto Xudoga va Musoga qarshi isyon ko‘taradi. Isroil xalqi Kan’on yurtida istiqomat qilayotgan xalqlar to‘g‘risida eshitgandan keyin, Kan’on yurtiga hujum qilishdan bosh tortadi. Shuning uchun Xudo Isroil xalqini jazolaydi: qirq yil sahroda qoldiradi. Kitobning bu qismi Isroil xalqining Mo‘ab yurtidagi Fisgax tog‘ tizmasi etagida chodir tikib joylashishi to‘g‘risidagi hikoya bilan tugaydi.

“Sahroda” kitobining uchinchi qismi (21:21-36:13–oyatlar) Isroil xalqining Iordan daryosi sharqidagi yerlarni — janubdagi Mo‘ab chegarasidan shimoldagi Jalila ko‘ligacha bo‘lgan yerlarni egallashi to‘g‘risidagi hikoya bilan boshlanadi. Shundan keyin Mo‘ab shohi Isroil xalqini la’natlash uchun begona xalqdan bo‘lgan payg‘ambar Balomni yollaydi. Lekin Xudo Balomga, Isroil xalqini duo qil, deb aytadi. Balom Egamizning amriga itoat etadi. So‘ng Isroil xalqi Iordan daryosidan o‘tishga va g‘arbdagi Kan’on yurtini zabt etishga tayyorgarlik ko‘radi. Lekin Isroil xalqidan ba’zilari Iordan daryosining sharqiga o‘rnashishga qaror qilishadi. Isroil xalqi ikkinchi marta ro‘yxatga olinadi, so‘ng Xudo Yoshuani Isroilning navbatdagi yo‘lboshchisi qilib tayinlaydi. Shuningdek, bir nechta yo‘lboshchini Yoshuaga yordamchi qilib tanlaydi. Ular Yoshuaga yurtni qabilalarga bo‘lib berishda yordam berishadi. Isroil xalqiga Egamiz qonunlar beradi va shu bilan kitob nihoyasiga yetadi.

“Sahroda” kitobi isyonkor, ruhan tushkun, Xudodan umidini uzgan xalq to‘g‘risida hikoya qiladi. Shuningdek, kitobda Xudo O‘z xalqini janglarda himoya qilgani, qaqragan sahroda ularga yegulik va suv ato qilgani to‘g‘risida ham so‘z yuritilgan. Xudo Isroil xalqini yo‘q qilishni istamagan, aksincha, ularga ruhoniy Horunning quyidagi duosiday, marhamat qilishni xohlagandi:

“Egam senga baraka bersin,

Seni O‘z panohida asrasin!

Egam senga ochiq yuz bilan boqsin,

Senga iltifot qilsin.

Egam nazarini senga solsin,

Senga tinchlik ato etsin!” (6:24-26)

 

1–BOB - Sahroda

Isroil xalqi ilk bor ro‘yxatga olinadi

1 Isroil xalqi Misr yurtini tark etib, Sinay sahrosiga kelganiga ikki yilu ikki oy bo‘ldi. Ikkinchi oyning birinchi kunida EgamizUchrashuv chodirida Musoga shunday dedi:
2 “Sen va Horun jamiki Isroil xalqini urug‘i, xonadoni bo‘yicha sanab chiqinglar.
3 Urushga yaroqli bo‘lgan yigirma va undan yuqori yoshdagi hamma erkaklarni guruhlarga bo‘lib, nomma–nom ro‘yxatini tuzinglar.
4 Har bir qabiladan bittadan urug‘boshi sizlarga yordam bersin.
5 Sizlarga yordam beradigan urug‘boshilarning ismi quyidagichadir: Ruben qabilasidan — Shaduvor o‘g‘li Elizur.
6 Shimo‘n qabilasidan — Zurishaday o‘g‘li Shalumiyol.
7 Yahudo qabilasidan — Ominadov o‘g‘li Naxsho‘n.
8 Issaxor qabilasidan — Zuvor o‘g‘li Natanil.
9 Zabulun qabilasidan — Xalon o‘g‘li Eliyob.
10 Yusuf o‘g‘li Efrayim qabilasidan — Omihud o‘g‘li Elishama. Yusuf o‘g‘li Manashe qabilasidan — Padozur o‘g‘li Gamaliel.
11 Benyamin qabilasidan — Gido‘nax o‘g‘li Avidon.
12 Dan qabilasidan — Omishaday o‘g‘li Oxazar.
13 Osher qabilasidan — Oxron o‘g‘li Paxiyol.
14 Gad qabilasidan — Duvel o‘g‘li Eliasaf.
15 Naftali qabilasidan — Enan o‘g‘li Oxir.”
16 Jamoa orasidan tanlangan ana shu urug‘boshilar Isroil qabilalarining yo‘lboshchilari edi.
17 Muso va Horun urug‘boshilar bilan birgalikda ikkinchi oyning birinchi kunida butun jamoani yig‘ishdi.
18 Ular Isroil xalqining barcha urug‘larini va xonadonlarini aniqlab chiqishdi. So‘ng Musoga Egamiz amr etganday, jamoaning yigirma va undan yuqori yoshdagi hamma erkaklarini nomma–nom alohida ro‘yxatga olishdi.
19 Shu tariqa Muso Sinay sahrosida Isroil xalqini sanab chiqdi.
20 Urug‘i va xonadoni bo‘yicha nomma–nom ro‘yxatga olingan, yigirma va undan yuqori yoshdagi urushga yaroqli erkaklarning soni quyidagicha edi:
21 Isroilning to‘ng‘ich o‘g‘li Ruben qabilasidan — 46.500 ta odam,
22 Shimo‘n qabilasidan
23 — 59.300 ta odam,
24 Gad qabilasidan
25 — 45.650 ta odam,
26 Yahudo qabilasidan
27 — 74.600 ta odam,
28 Issaxor qabilasidan
29 — 54.400 ta odam,
30 Zabulun qabilasidan
31 — 57.400 ta odam,
32 Yusuf o‘g‘li Efrayim qabilasidan
33 — 40.500 ta odam,
34 Yusuf o‘g‘li Manashe qabilasidan
35 — 32.200 ta odam,
36 Benyamin qabilasidan
37 — 35.400 ta odam,
38 Dan qabilasidan
39 — 62.700 ta odam,
40 Osher qabilasidan
41 — 41.500 ta odam,
42 Naftali qabilasidan
43 — 53.400 ta odam.
44 Muso, Horun va Isroil xalqining o‘n ikki urug‘boshisi sanab chiqqan odamlar ana shular edilar. Ularning hammasi ota–bobolarining nasli bo‘yicha ro‘yxatga olindi.
45 Xullas, Isroil xalqining yigirma va undan yuqori yoshdagi urushga yaroqli hamma erkaklari xonadonlari bo‘yicha sanalganda,
46 603.550 ta chiqdi.
47 Levi qabilasi esa ro‘yxatga kiritilmagan edi,
48 chunki Musoga Egamiz shunday degandi:
49 “Levi qabilasini ro‘yxatga kiritma, ularni Isroil xalqi bilan birga sanama.
50 LevilargaMuqaddas ahd chodirini, uning hamma ashyolarini va chodirga tegishli bo‘lgan barcha narsalarni topshir. Yo‘lga chiqqanlaringizda, ular chodirni va undagi hamma ashyolarni ko‘tarib yursinlar. Chodirni asrab– avaylab, uning yoniga o‘z chodirlarini tiksinlar.
51 Har safar chodir ko‘chirilganda, levilar Muqaddas chodirni yig‘ishsin. Qarorgoh qurganingizda esa chodirni yana o‘rnatishsin. Chodirning yaqiniga borgan boshqa har qanday odam uchun jazo o‘limdir.
52 Qolgan Isroil qabilalari o‘z qarorgohlarida guruh–guruh bo‘lib joylashsin.
53 Isroil xalqi Mening qahr–g‘azabimga uchramasligi uchun, levilar o‘z chodirlarini Muqaddas ahd chodiri atrofida o‘rnatib, o‘sha yerda chodirni qo‘riqlashsin.”
54 Musoga Egamiz qanday amr etgan bo‘lsa, Isroil xalqi shuni qildi.


Shu bobni eshitish:


Shu bobni tarjimada ko’rish


Muqaddas Kitob. Tavrot, Zabur, Injil
Tavrot | Zabur | Injil (+audio)
Muqaddas Kitob  Muqaddas Kitob APP
Yuklab olish - Muqaddas Kitob O'zbek tilida Injil (latin 27mb .pdf)
Скачать - Муқаддас Китоб (Инжил) (кирилл 26mb .PDF)

KitoblarQaysi kitoblarni tinglashni istaysiz?
Qaysi kitoblarni tinglashni istaysiz?

docs.google.com/forms
Xush kelibsiz!

Яхши аудио Китоблар
Audiokitoblar Uzbek tilida


Kinolar va Multiklar
Kinolar Uzbek tilida


Audiokitob - Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd
Audiokitob Injil Uzbek tilidagi. Yangi AhdNimaga Marvarid?

Аудио Кутубхона
Audiokitob Uzbek tilida

Telegram bot: @audio_kito_bot
Kanal: @kitoblar_elektron_uz


Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd

Matto Muqaddas xushxabar  Mark Muqaddas xushxabar  Luqo Muqaddas xushxabar  Yuhanno Muqaddas xushxabar  Havoriylarning faoliyati  Yoqubning maktubi  Butrusning birinchi maktubi  Butrusning ikkinchi maktubi  Yuhannoning birinchi maktubi  Yuhannoning ikkinchi maktubi  Yuhannoning uchinchi maktubi  Yahudoning maktubi  Rimliklarga maktub  Korinfliklarga birinchi maktub  Korinfliklarga ikkinchi maktub  Galatiyaliklarga maktub  Efesliklarga maktub  Filippiliklarga maktub  Kolosaliklarga maktub  1-Salonikaliklarga  2-Salonikaliklarga  Timo'tiyga birinchi maktub  Timo'tiyga ikkinchi maktub  Titusga maktub  Filimo'nga maktub  Ibroniylarga maktub  Yuhannoga ko'rsatilgan vahiy


Sharhlar

...ҳар куни — байрамнинг биринчи кунидан охирги кунигача Худонинг Таврот китобидан ўқиб берди...

...kunidan oxirgi kunigacha Xudoning Tavrot kitobidan o‘qib berdi...
Naximiyo 8:18


Yaxshi audio kitoblarni yuklab oling uzbek tilidagi

Фарзандингиз учун қай тариқа чўпон бўлиш мумкин? (Тед Трипп)    Энага яна ёрдамга шошади (Мишель Лароу)  Сандон устида (Макс Лукадо)    Гувохлик ва биография (Николай Бойко Ерофеевич)    Турмуш ўртоғингиз нотўғри ёъл тутганда, Сиз тоғри ёъл тудинг (Лесли Верник)    Матонат соҳиби (Джош Макдауелл)    Бахтли оила (Абдулла Рашидов)    Zamonamiz durdonasi (Nikolay Boyko)    Худди Исо Каби (Макс Лукадо)    Уни Нажоткор деб аташлари таажжубли эмас (Макс Лукадо)    Дарбадар ўгилнинг қайтиши (Генри Нувен)    Худо жуда яқин келди (Макс Лукадо)    Эски Аҳд аёллари ҳақида вазлар (Чарлз Спержен)    Iso bizning taqdirimiz (Vilgelm Bush)    Сиз осмонда қилолмайдиган иш (Марк Кехилл)    Дарбадар ўғил (Чарлз Спержен)    Ҳомиладорлигим кундалиги (Вера Самарина)    Иброҳимнинг оиласи: парчаланган шажарани шифолаш (Дон Мак-Керри)    Зулматдаги нур (Доктор Джеймс ва Ширли Добсон)    Митти Тиллақўнғиз ва Серқуёш ўтлоқзор аҳолиси (Майя Огородникова)    Подшоҳнинг сири  (Урусла Марк)    Яна қароқчилар қўлидами? (Урусла Марк)    Қароқчиларникидай  эмас (Марк Урусла)    Эътиқод уфқлари (Георгий Винс)    (Биродар Андрей ва Алекс Янсен) Сирли масиҳийлар    Масиҳийлик таълимоти асослари (Роберт Спраул)    Ҳаёт бўронларига бардош беринг (Пол Эстебрукс)    Абадийликка ишонаман (Николай Ерофеевич Бойко)    Ўсмир ибодатининг кучи (Сторми Омартиан) kitob Uzbek tilida    Чегарасиз хает (Ник Вуйчич) kitob Uzbek tilida    Севимли инсоннинг ҳаёти (Генри Нувен) kitob Uzbek tilida    Довюраклар (Макс Лукадо) kitob Uzbek tilida    Бирга қилинган ибодатнинг қудрати (Сторми Омартиан) kitob Uzbek tilida    Хузур халоват амрлари (Джон Макартур) kitob Uzbek tilida    Саботли инсон (Джош Макдауелл) kitob Uzbek tilida    Shijoatkor (Nik Vuychich) kitob Uzbek tilida    Мақсад Сари Йўналтирилган Ҳаёт (Рик Уоррен) kitob Uzbek tilida    Чалғитиш номли душман (Джон Мэйсон) kitob Uzbek tilida    Мафтункор Гўзаллик (Джон ва Стейси Элдридж) kitob Uzbek tilida    Севги ва ҳурмат (Эмерсон Эггерих) kitob Uzbek tilida    Ayollar... (Nensi Demoss) kitob Uzbek tilida    Хакиат асоси (Джон Стотт) kitob Uzbek tilida    ИБОДАТГЎЙ АЁЛНИНГ КУЧИ (СТОРМИ ОМАРТИАН) kitob Uzbek tilida    ТЎҒРИ ҚАРОР (Джош ва Дотти Макдауэлл) kitob Uzbek tilida    Нега? (Филип Янси) kitob Uzbek tilida    Hayotdagi yetakchilik va ijodiy salohiyat (Rik Joyner) kitob Uzbek tilida    Ishayo 53 sharxlar (Mitch Gleyzer) kitob Uzbek tilida    Xudoga qay tarzda manzur bolish mumkin (Robert Charlz Spraul) kitob Uzbek tilida    Mukaddas ruxning siri (Robert Charlz Spraul) kitob Uzbek tilida    Ota-ona ibodatining kuchi (Stormi Omartian) kitob Uzbek tilida    Muhabbat tilsimi (Djosh Makdauell) kitob Uzbek tilida  Xudoning qalbiga mos erkak (Jim Jorj) kitob Uzbek tilida    Bolaning nazaridagi qahramon (Djosh Makdauell) kitob Uzbek tilida    G‘alamisning xati (Klayv Steyplz Lyuis) kitob Uzbek tilida    Dolzarb Savollarga Javoblar (James Paker) kitob Uzbek tilida    kitob Uzbek tilida    kitob Uzbek tilida    kitob Uzbek tilida    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Bolalar Audiokitob Uzbekcha    Bolalar kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida  Hamdu Sanolar Uzbekcha    Hamdu Sanolar - Imon yuli. Uzbek musikaKitobook – Kitoblar, AudioKitoblar: Инжил ва Muqaddas Kitob ва Инжил Каракалпак