Matto Muqaddas xushxabar 22 bob

1 To‘y ziyofati haqida masal. 15 Soliq to‘lash haqida savol. 23 O‘liklarning tirilishi haqida savol. 34 Eng buyuk amr. 41 Masih kimning o‘g‘li?

1 Iso odamlarga yana masallar bilan gapira boshladi:
2 “Osmon Shohligini o‘g‘liga to‘y ziyofati bergan shohga qiyoslasa bo‘ladi.
3 Shoh to‘yga taklif etilgan mehmonlarni chaqirish uchun xizmatkorlarini yuboribdi. Mehmonlar esa kelishni xohlamabdilar.
4 Shoh yana boshqa xizmatkorlarini yuborib, shunday debdi: — Taklif etilganlarga aytinglar: men ziyofat dasturxonini tayyorlab qo‘ydim, buqayu bo‘rdoqilarim so‘yildi, hammasi tayyor. To‘yga kelaveringlar!
5 Biroq ular bu taklifni ham nazarga ilmabdilar, biri dalasiga, boshqasi o‘z ishiga ketibdi.
6 Qolganlar esa shoh xizmatkorlarini tutib, xo‘rlab, o‘ldirishibdi.
7 Shoh buni eshitib, g‘azablanibdi. Lashkarini yuborib, qotillarni qatl qildiribdi, shaharlarini esa yondirib kul qilibdi.
8 Shundan keyin u xizmatkorlariga aytibdi: — To‘y ziyofati tayyor, lekin taklif etilganlar bunga munosib emas ekanlar.
9 Shuning uchun chorrahalarga boringlar, kimni ko‘rsangiz, to‘y ziyofatiga taklif qilinglar.
10 Xizmatkorlar yo‘lga chiqib, uchratganlarining hammasini — yomonlarni ham, yaxshilarni ham yig‘ib kelibdilar. Xullas, to‘yxona mehmonlarga to‘libdi.
11 Shoh mehmonlarni ko‘rish uchun kirganda, u yerda to‘y kiyimini kiymagan bir odamni ko‘ribdi
12 va undan: — Do‘stim, to‘y kiyimisiz bu yerga qanday kirdingiz? — deb so‘rabdi, u hech qanday javob bera olmabdi.
13 Shunda shoh xizmatkorlariga aytibdi: — Bu odamning qo‘l–oyoqlarini bog‘lab, tashqariga, qorong‘ilikka tashlanglar. U yerda u qattiq pushaymon bo‘lib, fig‘on chekadi.
14 Axir, da’vat etilganlar ko‘p, ammo tanlanganlar ozdir.”
15 Shunda farziylar kelib, Isoni tilidan ilintirish uchun reja tuzdilar.
16 Ular o‘z shogirdlarini Hirod tarafdorlari bilan birga Isoning oldiga yuborishdi. — Ustoz, — deyishdi ular, — Siz odil ekaningizni bilamiz. Siz Xudoning yo‘lini to‘g‘ri o‘rgatasiz. Biror kishiga xushomadgo‘ylik, yuz– xotirchilik qilmaysiz.
17 Bizga ayting–chi, Qaysarga soliq to‘lashimiz to‘g‘rimi yoki yo‘qmi?
18 Ammo Iso ularning niyati yomon ekanini bilib turardi. U shunday dedi: — Hoy ikkiyuzlamachilar! Nima, Meni sinab ko‘rmoqchimisizlar?
19 Soliqqa to‘lanadigan tangani Menga ko‘rsatinglar. Ular Isoga bir dinor keltirdilar.
20 — Bu surat va yozuv kimniki? — deb so‘radi Iso.
21 — Qaysarniki, — deb javob berdi ular. — Unday bo‘lsa, Qaysarning haqini Qaysarga, Xudoning haqini Xudoga beringlar, — dedi Iso.
22 Ular buni eshitib lol qoldilar. Isoni o‘z holiga qo‘yib, qaytib ketdilar.
23 Sadduqiylar o‘liklarning tirilishini inkor etardilar. Ularning ba’zilari o‘sha kuni Isoning oldiga kelib, shunday savol berdilar:
24 — Ustoz! Muso aytgan ediki: “Agar odam farzand ko‘rmay o‘lib ketsa, marhumning ukasi akasining xotiniga uylanib, akasi uchun farzandni dunyoga keltirsin.”
25 Bizda yetti aka–uka bor edi. Birinchisi uylandi, ammo farzand ko‘rmay olamdan o‘tdi, xotini esa ukasiga qoldi.
26 Ikkinchi, uchinchi, hatto yettinchisigacha, hammasining boshiga shu ko‘rgilik tushdi.
27 Oxirida xotin ham qazo qildi.
28 Ayting–chi, Xudo odamlarni tiriltirganda xotin yettovidan qaysi birining xotini hisoblanadi? Axir, hammasi unga uylangan edi–ku.
29 Iso ularga shunday javob berdi: — Sizlar Muqaddas Bitiklarni ham, Xudoning qudratini ham bilmaysizlar, ana shu sababdan adashyapsizlar.
30 O‘liklar tirilganda uylanmaydilar, erga ham tegmaydilar, balki bamisoli osmondagi farishtalarday bo‘ladilar.
31 O‘liklarning tirilishi haqidagi masalaga kelsak: nahotki Xudoning sizlarga aytgan gaplarini hech qachon o‘qimagan bo‘lsangizlar?!
32 U: “Men Ibrohim, Is’hoq va Yoqubning Xudosiman”, — degan–ku! Axir, Xudo o‘liklarning emas, tiriklarning Xudosidir.
33 Olomon buni eshitib, Isoning ta’limotidan hayratda qoldi.
34 Iso sadduqiylarni mot qilib qo‘yganini farziylar ham eshitib, bir joyga yig‘ildilar.
35 Ulardan biri — Tavrot tafsirchisi Isoni sinash maqsadida Unga shunday savol berdi:
36 — Ustoz, Tavrotdagi qaysi amr eng buyuk?
37 Iso unga dedi: — Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz bilan seving.
38 Bu birinchi va eng buyuk amr.
39 Ikkinchisi esa shunga o‘xshashdir: “O‘zgani o‘zingizni sevganday seving.”
40 Musoning butun Qonuni va payg‘ambarlarning hamma so‘zlari mana shu ikki amrga tayanadi.
41 Farziylar yig‘ilishganda, Iso ulardan so‘radi:
42 — Masih haqida nima deb o‘ylaysizlar? U kimning o‘g‘li? — Dovudning o‘g‘li, — deb javob berdi ular.
43 Iso ularga dedi: — Unday bo‘lsa, qanday qilib Dovud Muqaddas Ruh orqali Masihni Rabbim deb aytadi? Dovud shunday degan edi:
44 “Egamiz aytmoqda Rabbimga: Dushmanlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha, Sen Mening o‘ng tomonimda o‘tirib turgin.”
45 Agar Dovud Masihni Rabbim deb atagan bo‘lsa, qanday qilib Masih Dovudning o‘g‘li bo‘ladi?!
46 Isoning savoliga hech kim javob bera olmadi. O‘sha kundan boshlab hech kim Unga savol berishga jur’at etolmaydigan bo‘ldi.