Yuhannoga ko‘rsatilgan vahiy 16 bob

1 Xudoning g‘azabiga to‘la yetti kosa.

1 Bundan keyin men Ma’baddan kelayotgan baland bir ovozni eshitdim. O‘sha ovoz yettita farishtaga shunday dedi: “Boringlar, Xudoning g‘azabiga to‘lib–toshgan yetti kosadagi balolarni yerga to‘kinglar.”
2 Birinchi farishta borib, kosasidagini yerga to‘kdi. Mahluqning tamg‘asi bosilgan va uning tasviriga sajda qilgan odamlarda og‘ir, jirkanch yaralar paydo bo‘ldi.
3 Ikkinchi farishta kosasidagini dengizga to‘kdi. Dengiz o‘likning qoniga o‘xshab qoldi. Dengizdagi hamma jonivorlar qirilib ketdi.
4 Uchinchi farishta kosasidagini daryolarga va buloqlarga to‘kdi, ular ham qonga aylandi.
5 Suvlar uchun mas’ul bo‘lgan farishtaning shunday deganini eshitdim: “Ey Muqaddas Xudo, Sen bor bo‘lgansan, hozir ham borsan. Sening chiqargan bu hukmlaring odildir.
6 Azizlaring va payg‘ambarlaringning qonini to‘kkanlarga Sen qon ichirding, ular bunga loyiqdir.”
7 Qurbongohdan bir ovoz eshitildi, u shunday dedi: “Ha, Qodir Xudo — Egamiz! Sening hukmlaring haq va adolatlidir.”
8 To‘rtinchi farishta o‘z kosasini quyosh ustiga to‘kdi, quyoshga insonlarni olov bilan yondirish qudrati berildi.
9 Jazirama issiq insonlarni kuydirganda, ular bu ofatlar ustidan hokimiyatga ega bo‘lgan Xudoni la’natladilar. Ular qilmishlaridan tavba qilmadilar, Xudoni ulug‘lamadilar.
10 Beshinchi farishta kosasidagini mahluq taxtiga to‘kdi, mahluqning saltanati zimistonga chulg‘anib qoldi. Odamlar chekkan azobidan tillarini tishlardilar.
11 Yaralarining og‘rig‘idan Samoviy Xudoni la’natlardilar. Ammo qilmishlaridan tavba qilmadilar.
12 Oltinchi farishta kosasidagini buyuk Furot daryosi ustiga to‘kdi. Daryoning suvi quridi. Sharqdan bostirib keladigan shohlarga yo‘l ochildi.
13 Bundan keyin men qurbaqalarga o‘xshash uchta yovuz ruhni ko‘rdim. Ular ajdaho, mahluq va soxta payg‘ambarning og‘izlaridan chiqayotgan edilar.
14 Bular jinlar bo‘lib, mo‘jizali alomatlar ko‘rsata olardi. Ular Qodir Xudoning ulug‘ kunida bo‘ladigan jangga barcha jahon shohlarini to‘plagani bordilar.
15 Masihning shunday gaplarini yodingizda tuting: “Mana, Men o‘g‘ri kabi nogahon kelaman! Hushyor turgan kishi baxtlidir, Yalang‘och yurmayin, sharmanda bo‘lmayin deb, Kiyimini taxt qilib qo‘ygan kishi baxtlidir!”
16 Uchta yovuz ruh shohlarni ibroniychada Xar– Magido‘n degan joyga to‘pladilar.
17 Yettinchi farishta kosasidagini havoga to‘kdi. Ma’baddagi taxtdan: “Amalga oshdi!” — degan baland bir ovoz keldi.
18 Shu vaqt chaqmoq chaqib, momaqaldiroqning gulduros sadolari yangradi, kuchli zilzila bo‘ldi. Zilzila shu qadar kuchli ediki, yer yuzida inson yashagandan beri bunaqasi bo‘lmagandi.
19 Buyuk shahar uch qismga bo‘linib ketdi. Boshqa xalqlarning shaharlari yer bilan yakson bo‘ldi. Xudo buyuk Bobil shahrini yodga oldi. U Bobilga kosadagi g‘azabi sharobidan berdi.
20 Har bir orol o‘rnidan jildi, tog‘lar ko‘zdan g‘oyib bo‘ldi.
21 Osmondan odamlar ustiga yirik do‘l yog‘ildi. Har bir do‘l donasining og‘irligi 45 kilo chiqardi. Bu dahshatli do‘l dastidan odamlar Xudoni la’natlashardi.