Yuhannoga ko‘rsatilgan vahiy 10 bob

1 Farishta va kichkina o‘rama qog‘oz.

1 Men osmondan tushayotgan boshqa kuchli bir farishtani ko‘rdim. U bulutga burkangan edi. Uning boshi uzra kamalak bor edi. Yuzi quyoshday porlar, oyoqlari olov ustunlariday lovullab turar edi.
2 Uning qo‘lida kichkinagina ochilgan o‘rama qog‘oz bor edi. U o‘ng oyog‘ini dengiz ustiga, chap oyog‘ini yer yuziga qo‘yganicha,
3 sher o‘kirganday qattiq hayqirdi. U hayqirganda yettita momaqaldiroq ham tilga kirib, gulduros ovoz bilan gapira boshladi.
4 Yettita momaqaldiroq gapirganda, men yozmoqchi bo‘ldim. Lekin osmondan bir ovoz shunday dedi: — Yettita momaqaldiroqning gaplarini yozma, ularni sir saqla!
5 Dengiz va yer yuzida turgan, men ko‘rgan farishta o‘ng qo‘lini osmonga ko‘tardi.
6 U to abad barhayot Xudo haqi ont ichdi. Yeru osmonni, dengiz va ularni to‘ldirgan jamiki jonivorlarni yaratgan Xudo haqi ont ichib, shunday dedi: — Xudo payg‘ambar qullariga O‘zining sir tutgan rejasini ma’lum qilgandi.
7 Yettinchi farishta karnay chalganda, Xudo o‘sha rejasini amalga oshiradi. Endi kechiktirmaydi.
8 Osmondan kelgan ovoz menga yana dedi: — Bor, dengiz va yer ustida turgan farishtaning qo‘lidan ochiq o‘rama qog‘ozni ol.
9 Men farishtaning yoniga borib: — O‘rama qog‘ozni menga bering, — dedim. Farishta menga dedi: — Mana, ol! Uni yegin! U ichingni achitib yuboradi, og‘zingga esa asalday shirin ta’m beradi.
10 Men o‘rama qog‘ozni farishtaning qo‘lidan olib yedim. U og‘zimda asaldek shirin edi. Ammo uni yutganimdan keyin ichim achishib ketdi.
11 So‘ng menga shunday deb aytishdi: — Sen yana ko‘p elatlar haqida, xalqlar, millatlaru shohlar haqida bashorat qilishing kerak.