Korinfliklarga ikkinchi maktub 6 bob

3 Xudoning haqiqiy xizmatkorlari. 14 Barhayot Xudoning ma’badi.

1 Xudoning hamkorlari sifatida sizlarga yolvoramiz: Xudoning inoyati hayotingizda samarasiz bo‘lmasin.
2 Xudo shunday deb aytyapti: “Muruvvat payti kelganda, Men senga quloq solaman. Najot kuni kelganda, Men senga yordam beraman.” O‘sha muruvvat payti hozirgi paytdir, o‘sha najot kuni bugungi kundir.
3 Xizmatimizda birorta ayb topilmasin deb, hech kimni zarracha ranjitmaymiz.
4 Biz Xudoning haqiqiy xizmatkorlari ekanligimizni o‘z harakatlarimiz bilan isbotlayapmiz. Har xil qiyinchiliklaru kulfatlar boshimizga tushganda, tang ahvolda qolganimizda sabr–toqat ko‘rsatyapmiz.
5 Bizni urganlarida, qamoqqa tashlaganlarida, g‘alayonlarda qolganimizda, mashaqqat bilan mehnat qilganimizda, uyqusizlikda va och qolganimizda, hammasiga bardosh berdik.
6 Poklik, donolik, sabr–toqat bilan yashab, mehribon bo‘lib, Muqaddas Ruh bizda maskan qilganini ko‘rsatib, samimiy muhabbatimiz bilan Xudoning xizmatkorlari ekanligimizni isbotladik.
7 Biz haqiqatni e’lon qilyapmiz, Xudoning qudratiga tayanib xizmat qilyapmiz. O‘ngu so‘l qo‘limizda solihlik qurollarini tutib yuribmiz.
8 Sharafga erishamizmi yoki isnodga qolamizmi, boshqalar bizni haqorat qiladimi yoki maqtaydimi, har qanday vaziyatda Xudoning xizmatkorlari ekanligimizni ko‘rsatyapmiz. Bizni yolg‘onchi odamlar, deb aytishadi, ammo biz haqiqatgo‘ymiz.
9 Mashhur emasmiz, ammo bizni bilishadi. Bizni o‘lgan, deb hisoblaydilar, ammo mana, tirikmiz. Bizni jazoga tortadilar, ammo o‘limga mahkum qilmaydilar.
10 Bizni xafa qilyaptilar, ammo doimo xursandmiz. O‘zimiz kambag‘almiz–u, ko‘p kishilarni boyitamiz. Hech narsamiz yo‘g‘–u, ammo hamma narsaga egamiz.
11 Ey, Korinfliklar! Sizlarga bemalol, ochiq– oydin gapirdik. Sizlarga bag‘rimizni keng ochdik.
12 Biz sizlardan mehr–muhabbatimizni ayamadik, sizlar esa o‘z mehringizni bizdan qizg‘anasiz.
13 Sizlarga o‘z farzandlarimga gapirayotganday gapiryapman. Biz sizlarga qanday muomala qilsak, sizlar ham bizga shunday muomala qiling: bizga bag‘ringizni keng oching.
14 Imonsizlar bilan sherik bo‘lmanglar. Solihlik bilan qabihlikning orasida qanday aloqa bor?! Nur bilan zulmat orasida qanday umumiylik bo‘lishi mumkin?!
15 Masih bilan shayton orasida qanday ittifoqlik bo‘lishi mumkin?! Imonli bilan imonsizning orasida qanday sheriklik bo‘lishi mumkin?!
16 Xudoning ma’badi bilan butlar orasida qanday umumiylik bor?! Axir, biz barhayot Xudoning ma’badimiz–ku! Xudo shunday deb aytgan: “Men ularning orasida yashayman, Ularning orasida yuraman. Men ularning Xudosi bo‘laman, Ular esa Mening xalqim bo‘ladi.”
17 Binobarin, Egamiz shunday degan: “Xalqlar orasidan chiqinglar, Ulardan ajralib chiqinglar, Haromga qo‘l tekkizmang, Shunda Men sizlarni qabul qilaman.”
18 Sarvari Olam yana shunday deb aytgan: “Men sizlarga Ota bo‘laman, Sizlar esa Menga o‘g‘il–qizlar bo‘lasizlar.”