O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:3


IBT, 2008 Яҳудо ва Тамарадан Парас ҳамда Зараҳ туғилдилар. Парасдан Ҳасрўн туғилди. Ҳасрўндан Арам туғилди.
IBT, 2013 Yahudo va Tamaradan Paraz va Zarah tug‘ildilar. Parazdan Xazron tug‘ildi. Xazrondan Oram tug‘ildi.