O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:2


IBT, 2008 Иброҳимдан Исҳоқ туғилди. Исҳоқдан Ёқуб туғилди. Ёқубдан Яҳудо ва унинг ака-укалари туғилдилар.
IBT, 2013 Ibrohimdan Is’hoq tug‘ildi. Is’hoqdan Yoqub tug‘ildi. Yoqubdan Yahudo va uning aka–ukalari tug‘ildilar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang