O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoga ko‘rsatilgan vahiy 1:8


IBT, 2008 «Мен – Ибтидо ва Интиҳодирман», – дейди Худойи Таоло, Ҳозир бор, азалдан бор бўлган, Келажакда бор бўлғуси Сарвари коинот.
IBT, 2013 “Men — Ibtido va Intihodirman, — deb aytmoqda Egamiz Xudo. — Men oldin bor bo‘lgan, hozir ham bor, kelajakda ham bor bo‘ladigan Qodir Xudodirman.”